Beleidsplan diaconie Gereformeerde Kerk Herwijnen (onderdeel van PKN)

2020-2024

Inleiding

Bij diaconaat gaat het altijd om situaties waarbij de persoonlijke levensomstandigheden, de basisbehoeften van mensen in het geding zijn. Dit zijn vrij vertaald naar de werken van barmhartigheid de behoefte aan voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid en geborgenheid en enig toekomstperspectief. (Mattheüs 25 vers 35-40: de hongerige voeden, de dorstige te drinken geven, de vreemdeling onderdak verschaffen, de naakten kleden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken)

Ook in situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “ gerechtigheid” een rol spelen, kan diaconaat een rol spelen.

Algemeen

De bedoeling van dit Beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden en doelstellingen van de diaconie.

Vanouds heeft de diaconie binnen de gemeente als taak de zorg voor de armen in de gemeente. In de kerkorde worden deze en andere taken duidelijk omschreven.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven en roepen ze daarom op

 • te geven in vrijmoedigheid;
 • tot voorbede;
 • om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen aan de naaste in nood.

De diaconie is niet alleen op financiële wijze bezig. De diaconie kan ook op een niet-financiële manier hulp bieden bij allerlei problemen die mensen tegenkomen.

Voorbeelden hiervan zijn: klussen uitvoeren bij hulpbehoevende mensen, uitdelen van kerstattenties aan ouderen en langdurige zieken, coördineren van vervoer in bijzondere situaties, begeleiden bij het invullen van papierwerk voor degene die dit niet meer voor elkaar krijgen etc.

De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elke 4 jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie

Het college van diakenen, ook wel diaconie genoemd, telt 4 diakenen. De diaconie streeft ernaar één maal per 2 maanden te vergaderen.

De taakverdeling binnen het college van diakenen is als volgt:

-      Voorzitter

-      Secretaris

-      Penningmeester

-      Algemeen lid met specifieke taken

Tijdens de reguliere diensten proberen er altijd twee diakenen in functie aanwezig te zijn. Bij onvoldoende beschikbaarheid kan een beroep gedaan worden op een ouderling-kerkrentmeester of een ouderling. Tijdens trouwdiensten is er één diaken in functie aanwezig. Tijdens rouwdiensten is er geen diaken in functie aanwezig.

Tijdens de diensten zijn de diakenen verantwoordelijk voor de rondgang van de collectes en de telling van de opbrengst van munt- en papiergeld. De dienstdoende diaken is eindverantwoordelijk voor een correcte verantwoording van de collecteopbrengsten.

De opbrengst van het munt- en papiergeld wordt genoteerd in het kasboek, waarna ondertekening van deze mutaties plaats vindt door een lid van de diaconie en een vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters. Bij afwezigheid van deze laatste zullen beide aanwezigen diakenen c.q. ouderling ondertekenen.

Het munt- en papiergeld wordt afgestort door de kassier, zijnde een vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters. De afgestorte bedragen zullen aan de hand van het kasboek gecontroleerd worden door de diaconie en de boekhouder van de kerk.

De telling van de collectebonnen wordt verzorgd door het College van Kerkrentmeesters.

Regelmatig tellen de diakenen ook de opkomst bij de kerkdiensten, deze informatie wordt vervolgens gedeeld met de kerkenraad.

Een of meerdere afgevaardigde(n) van de diakenen neemt deel aan het overleg van de/het

-      Classis (Interkerkelijke Diaconale Commissie)

-      Diaconaal Platform Lingewaal (DPL)

-      Zendingscommissie (als verbinding met de kerkenraad)

-      Overleg met de Hervormde Gemeente / Christelijke Basisschool

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In de vergaderingen van de kerkenraad worden beleidsplannen, begrotingen, jaarrekeningen en collecteroosters voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast informeert de diaconie de kerkenraad over de activiteiten die ze ontplooit.

Nadat de jaarcijfers besproken en goedgekeurd zijn door de kerkenraad worden deze uitgereikt aan de gemeenteleden en besproken tijdens de jaarlijkse gemeenteavond.

De diakenen worden bevestigd voor een periode van 4 jaar. Het streven is om het rooster van aftreden zo te bewaken, dat ieder jaar slechts 1 diaken aftredend is.

Inkomsten

De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit:

 1. (wekelijkse) collectes bij de erediensten
 2. particuliere bijdragen en giften
 3. opbrengsten uit bezittingen (rente)
 4. acties

Ad 1: In de erediensten zijn er tijdens iedere dienst in principe twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede rondgang is een doelcollecte.

Bij iedere eredienst is er ook een uitgangscollecte. Deze is bestemd voor de Stichting tot Behoud van het Erfgoed van de Gereformeerde Kerk Herwijnen en Plaatselijke Kerkelijke Arbeid (wekelijks om en om).

De doelcollecte is in enkele gevallen bestemd voor specifieke doeleinden zoals:

-      Evangelisatiecommissie

-      Zendingscommissie

-      Vakantiebijbelspelweek

-      Eigen jeugdwerk

-      Kindernevendienst

Daarnaast zijn er doelcollectes bestemd voor algemeen christelijke doeleinden.

De overige doelcollectes worden ingevuld door de diaconie. Hiervoor wordt onder andere het collecterooster gevolgd van Kerk in Actie, aangevuld met collectes voor een bepaalde instantie of een bepaald project.

Het collecterooster wordt jaarlijks ingevuld. Wanneer er sprake is van een doelcollecte specifiek voor een organisatie of stichting, dan is de diaconie in principe een doorgeefluik. Wanneer er sprake is van een algemene diaconiecollecte, bepaalt de diaconie op een later tijdstip de besteding hiervan of wordt het toegevoegd aan het vermogen.

De giften bij alle vieringen van het Heilig Avondmaal zijn bestemd voor diaconaal werk.

Incidenteel kunnen geplande collectes omgezet worden naar actuele collectes voor noodhulp.

De diaconie streeft ernaar in de diensten informatie te geven over de te houden collectes via de afkondigingen. Verder wordt maandelijks in het contactblad uitgebreide informatie gegeven over de collectes. Verder maakt zij gebruik van informatiemateriaal van Kerk in Actie.

Tot slot worden sommige collectes door een diaken in de dienst toegelicht met als doel:

-      Informatievoorziening

-      Aandacht vestigen

-      Bewustwording

Daarnaast roept de diaconie de gemeente op om voorbede te doen voor specifieke zaken die samenhangen met de doelcollectes (b.v. rampen). Tot slot geeft de diaconie voorlichting bij projecten.

Ad 3: opbrengsten uit bezittingen

De diaconie heeft vermogen. Een deel van dit kapitaal wordt ingelegd bij Oiko-credit. Voor meer informatie over Oikocredit verwijzen wij graag naar de site: http://www.oikocredit.nl Het overige deel van het vermogen staat op gewone bank- en of spaarrekeningen. De eventuele renteopbrengsten worden toegevoegd aan het vermogen van de diaconie.

Ad 4: acties

Per 2 jaar wordt er een “vast” project gekozen waarvoor wordt gecollecteerd en waarover gedurende de looptijd informatie wordt gegeven.

Geprobeerd wordt om bij deze projecten ook samenwerking te zoeken met de Hervormde Gemeente van Herwijnen en de Christelijke Basisschool in Herwijnen. Incidenteel worden acties opgestart om extra inkomsten voor het project te verkrijgen.

Uitgaven

De uitgaven van de diaconie bestaan uit:

 1. ondersteuning Kerk in Actie
 2. het diaconaal quotum
 3. individuele hulpaanvragen om steun
 4. ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen

Ad 1.   Ondersteuning Kerk in Actie

Gehouden collectes voor Kerk in Actie worden doorgesluisd.

Ad 2.   Diaconaal quotum

Dit quotum is een verplichte bijdrage voor het landelijk diaconaal werk. Dit is een percentage (2020: 5,7%) van de inkomsten van de diaconie en een heffing per belijdend lid (2020: € 1,35) Dit geld wordt gebruikt voor ondersteuning, educatie, voorlichting op diaconaal terrein (brochures, landelijke diaconale dag, materiaal, etc)

Ad 3. Individuele hulpvragen om steun

Deze hulpvragen komen binnen via de hulpvrager zelf of via de predikant of ouderling.

Er bestaat een mogelijkheid voor mensen van buiten de kerk om voor diaconale steun in aanmerking te komen. Per geval zal de diaconie bekijken en beoordelen of hulp wordt geboden. Ondersteuning hierin kan ook worden aangevraagd bij het Dienstencentrum van de PKN/Kerk in Actie.

Ad 4. Ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen

De doelen, organisaties en fondsen worden op verschillende niveaus gesteund, plaatselijk, regionaal en landelijk. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld welke organisaties en instellingen een bijdrage of een opbrengst uit een collecte ontvangen.

Voordat we overgaan tot ondersteuning van een bepaald doel / instelling willen we graag een positief antwoord hebben op de volgende vragen:

-      Is het in overeenstemming met onze diaconale opdracht?

-      Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming?

-      Past de identiteit van de instelling bij onze gemeente?

-      Voldoet de instelling aan landelijke keurmerken en zijn het betrouwbare organisaties?

De vijf pijlers van de diaconie

In al haar activiteiten richt de diaconie zich op een vijftal pijlers:

1.De kerkelijke gemeente

Binnen de gemeente wil de diaconie meer bewustwording en toenemende medeverantwoordelijkheid bereiken onder de gemeenteleden.

Het is van belang om diaconaal werk niet te zien als een eenvoudige gift. Gemeenteleden zullen samen met de diaconie verantwoordelijkheid dragen om de diaconale roeping gestalte te geven.

Verder richt de diaconie zich op de individuele gemeenteleden, die hulp nodig hebben. Dit kan zijn in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook ondersteuning in de vorm van hulp in de praktijk.

Dit wordt onder andere uitgewerkt in:

-        Aansluiting bij HIP (Hulp in de Praktijk)

-        Koppeling Ouderling-Diaken

-    Samenwerking met SchuldHulpMaatje

Iedere ouderling in de Kerkenraad is gekoppeld aan een diaken. Een ouderling heeft vaker een vertrouwensband met gemeenteleden en is daardoor ook eerder op de hoogte van hulpbehoefte. Via de ouderling kan een diaken dus sneller ingeschakeld worden bij hulpvragen.

Verder verzorgt de diaconie jaarlijks een attentie voor de ouderen en zieken in de gemeente, om een vorm van meeleven te tonen.

2.De regio/de plaatselijke (kerkelijke) gemeente

Door actief betrokken te zijn in de diverse overlegvormen (Diaconaal Platform Lingewaal, Integraal Diaconaal Centrum) die er zijn binnen de regio, verwacht de diaconie:

 • meer kennis te krijgen over de behoeftes in de regio en hierop te kunnen anticiperen
 • meer kennis te krijgen over de mogelijkheden die de diaconie heeft om hulp te bieden
 • gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en kunde om mensen nog beter te kunnen ondersteunen
 • efficiënter te kunnen werken binnen de regio/plaatselijke (kerkelijke) gemeente

3.Diaconaat landelijk/wereldwijd

Er worden doelen gekozen om hier een collecte voor te houden. De laatste jaren is de diaconie meer op zoek naar wat langdurige projecten, welke we over een langere tijd kunnen steunen. We proberen hierbij ook projecten te ondersteunen waar plaatselijk bekende personen bij betrokken zijn. Dit geeft meer betrokkenheid bij een project.

4.Noodhulp

De gemeente is zeker bereid te geven als de diaconie daarom vraagt. Zeker wanneer er sprake is van acute (en grote) nood. Collecten die gehouden worden naar aanleiding van natuurrampen worden vaak goed bedeeld. Ook bij deze collectes worden organisaties gesteund die een christelijke identiteit hebben. De diaconie beschikt nog over een klein eigen vermogen dat besteed kan worden.

5.Langdurige projecten

Betrokkenheid van gemeenteleden kan verhoogd worden door (samen met eventuele andere “partijen”) voor een langere periode een project in binnen- of buitenland te ondersteunen. Van belang hierbij is dat er voldoende en regelmatig actuele informatie beschikbaar is over het project. Verder is het goed wanneer er sprekers beschikbaar zijn die over het project kunnen vertellen tijdens een te organiseren gemeenteavond.

Ook is het goed om de inkomsten voor dergelijke projecten niet alleen te laten bestaan uit giften en opbrengsten van collectes, maar juist hiervoor acties op te zetten. Bijvoorbeeld verkoopacties.

Bij de keuze van langdurige projecten is het ook goed om te kijken naar de doelgroep, zodat jong en oud zich betrokken kan voelen en er activiteiten op diverse vlakken ontwikkeld kunnen worden.

 

Voorlichting en informatie gemeente

In het Contactblad wordt bekend gemaakt wat de opbrengsten van de collectes zijn geweest van de afgelopen maand. Via het Contactblad wordt ook informatie over het vaste project gegeven. Ook worden hiervoor de kerkdiensten gebruikt, doordat een diaken dan een persoonlijke toelichting kan geven.

  

Doelstellingen 2020-2024

Voor de komende jaren heeft de diaconie de volgende doelstellingen opgesteld:

 1. Actief onderhouden van de koppeling ouderling-diaken, zodat de toegevoegde waarde ook daadwerkelijk zichtbaar wordt. Een hulpmiddel hierbij is onder andere het begin- en eindoverleg met de toebedeelde ouderlingen. Ook kan gebruik worden gemaakt van de quickscan ‘contact ouderlingen-diakenen’.
 2. Drempelverlagend werken, gemeenteleden moeten minder schroom hebben om bij de diaconie aan te kloppen voor een hulpvraag. Hierbij is het ook belangrijk om de mogelijkheden voor hulpaanbod actiever (op diverse vlakken) onder de aandacht te brengen.
 3. Actievere deelname aan regionale overlegvormen en tussentijdse informatiebijeenkomsten op regionaal gebied.
 4. De jongeren betrekken bij de invulling van de diaconale werken van de gemeente.

De doelstellingen worden door de diaconie jaarlijks onderhouden.

Maart 2020,

De diaconie van de Gereformeerde Kerk van Herwijnen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / www.gkherwijnen.nl